Cliënt voldoet aan reglement commissie: is ontvankelijk in zijn klacht

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Publieke Gezondheid    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 129242/134375

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt heeft een klacht ingediend omdat hij vindt dat de zorgaanbieder zich niet professioneel heeft gedragen en zijn klachten niet serieus heeft genomen. De cliënt heeft alle communicatie met de zorgaanbieder overgedragen zodat de commissie kan beoordelen of hij ontvankelijk is in zijn klacht. De commissie oordeelt dat de cliënt zijn klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend via e-mail. Na de reactie van de zorgaanbieder heeft de cliënt zich binnen de 12-maanden termijn bij de commissie gemeld. De cliënt heeft hiermee voldaan aan de voorwaarden van het reglement van de commissie en is ontvankelijk in zijn klacht.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [woonplaats]

en

GGD regio Utrecht, gevestigd te Zeist
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de cliënt in zijn klacht ontvankelijk is.

De Geschillencommissie Publieke Gezondheid (verder te noemen: de commissie) heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 3 februari 2022 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de handelwijze van de zorgaanbieder jegens de cliënt.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klacht op het volgende neer:

De cliënt klaagt over de wijze waarop de zorgaanbieder zich jegens hem heeft gedragen. De cliënt vindt dat zijn klachten door de zorgaanbieder niet serieus zijn genomen en niet adequaat zijn afgewikkeld. De cliënt klaagt onder meer over het niet (tijdig) ontvangen van zijn volledige dossier, het zonder noodzaak raadplegen van de BRP, het ten onrechte navraag doen bij de huisarts, woningbouwcorporaties en [ggz-instelling], het niet volgen van de Handreiking Bemoeizorg en tot slot het ten onrechte niet benaderen van cliënt voor verificatie dan wel ter geruststelling.

Standpunt van de zorgaanbieder
Omdat eerst de ontvankelijkheid van de klacht ter beoordeling aan de commissie is voorgelegd, is de zorgaanbieder nog niet in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Door de cliënt is desgevraagd correspondentie met de zorgaanbieder overgelegd, waaruit voor de commissie blijkt dat hij zijn klacht bij de zorgaanbieder kenbaar heeft gemaakt. Dit blijkt uit de door cliënt naar de zorgaanbieder verzonden e-mails van 6 en 22 augustus 2021, waarop bij e-mail van 24 augustus 2021 door de zorgaanbieder is gereageerd. De zorgaanbieder geeft in deze e-mail zijn repliek op de door de cliënt verwoorde klachten en geeft aan dat de klacht hiermee voor de zorgaanbieder is afgesloten.
Tot slot wordt in deze e-mail aangegeven dat de cliënt, mocht hij dat wensen, binnen een jaar na de klachtafhandeling door de zorgaanbieder, zich kan wenden tot de Geschillencommissie.

Gelet op het bovenstaande staat voor de commissie vast dat de cliënt zijn klacht eerst kenbaar heeft gemaakt aan de zorgaanbieder en vervolgens zijn klacht tijdig heeft ingediend bij de Geschillencommissie. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden van ontvankelijkheid zoals in het reglement van de commissie gesteld. Daaruit volgt dat de klacht van de cliënt ontvankelijk is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ontvankelijk.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Publieke Gezondheid, bestaande uit mevrouw mr. S.W.M. Speekenbrink, voorzitter, de heer drs. Th.N.J. van Rijmenam, de heer mr. S. Sierksma, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 3 februari 2022.