Cliënt heeft het recht om te weten hoeveel uren zorg hij krijgt, zodat hij dat kan vergelijken met het zorgplan

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109915

De uitspraak:

In het geschil tussen

Cliënt en Stichting Amstelring Groep, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 3 juli 2017 te Amsterdam.
Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht. Cliënt werd ter zitting bijgestaan door zijn curator alsmede [stiefmoeder] en [WMO-begeleider]. De zorgaanbieder werd ter zitting vertegenwoordigd door [directeur] en [teamleider].

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de inzage in het aantal uren verleende ADL zorg en bekendheid van de zorgaanbieder met het feit dat cliënt onder curatele staat.

Standpunt van cliënt

Cliënt heeft zijn klachten vermeld in het ingevulde klachtenformulier d.d. 7 april 2017 en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern – kort en zakelijk – als volgt wordt weergegeven:
De zorgaanbieder weigert inzage te geven in het aantal uren verleende ADL-assistentie sinds de aanvang van de zorg (gespecificeerd per dag).
De zorgaanbieder geeft aan dat zij niet wist dat cliënt onder curatele stond voordat hij bij de zorgaanbieder kwam. Uit coulance zou zijn besloten om cliënt toch maar zorg te leveren. De zorgovereenkomst is echter in februari 2014 door de curator is ondertekend en cliënt is pas in maart 2014 bij de zorgaanbieder gekomen. Het intakeformulier waaruit dit ook blijkt zou zijn verdwenen. 
Ter zitting heeft cliënt verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Cliënt voelde zich door de discussie die ontstond over het feit dat hij onder curatele staat ongewenst.
Cliënt heeft het idee dat hij minder zorg krijgt dan in het zorgplan vermeld staat.

Cliënt verlangt volledige openheid van zaken ten aanzien van de verleende ADL-assistentie en erkenning van de zorgaanbieder dat zij ten tijde van het tekenen van de zorgovereenkomst wist dat cliënt onder curatele stond.

Standpunt van de zorgaanbieder

Voor het standpunt van de zorgaanbieder wordt verwezen naar het verweer van de zorgaanbieder d.d. 26 mei 2017.
De zorgaanbieder is verbaasd dat cliënt een klacht heeft ingediend. Het betreft dezelfde klacht als degene die hij op 2 januari 2017 bij de Raad van Bestuur Amstelring heeft neergelegd. Amstelring is cliënt op een aantal elementen uit zijn klacht tegemoetgekomen. De zorgaanbieder heeft diverse zaken toegezonden ter completering van het zorgplan en dossier, dat inderdaad niet geheel compleet was.
De zorgaanbieder was er niet van op de hoogte dat cliënt onder curatele stond voordat hij op Park de Meer kwam wonen. Het hoeft geen belemmering te vormen voor het wonen in een ADL-clustervoorziening. Zolang een cliënt ten aanzien van de inhoudelijke zorgvraag een grote mate van eigen regie kan voeren kan het wonen op een ADL-clustervoorziening goed samengaan met het feit dat hij/zij onder curatele staat. Het is uiteraard wel van belang en heeft meerwaarde voor de zorgaanbieder dat zij op de hoogte is van dit gegeven, voordat de zorgaanbieder een cliënt ontvangt.
De zorgaanbieder wil graag met cliënt in gesprek gaan.

Ter zitting heeft de zorginstelling nog het volgende aangevoerd.
Cliënt is welkom bij de zorgaanbieder.
De zorguren worden vastgelegd in het zorgplan. Jaarlijks volgt een evaluatie en wordt het zorgplan aangepast als daartoe aanleiding bestaat. Zo nodig wordt het zorgplan ook tussendoor aangepast.
De zorgaanbieder ziet er geen meerwaarde in de exact verleende zorguren aan cliënt te verstrekken. Het betreft bedrijfsgegevens. De accountant controleert of de zorgaanbieder het juist heeft gedaan.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het
volgende.

De commissie stelt voorop dat voor aansprakelijkheid van de zorgaanbieder vereist is dat voldoende is vastgesteld dat de zorgaanbieder te kort is geschoten in het nakomen van de behandelingsovereenkomst. De aanwezigheid van een fout of een verwijtbaar nalaten is een vereiste voor aansprakelijkheid van de zorgaanbieder.

Door cliënt is gesteld dat de zorgaanbieder bij aanvang van de zorg wist dat cliënt onder curatele stond. Dit wordt door de zorgaanbieder betwist. Door de commissie is niet na te gaan hoe een en ander is gegaan. In de zorgleveringsovereenkomst is aangekruist dat cliënt wettelijk wordt vertegenwoordigd door een curator. De zorgleveringsovereenkomst is ook door de curator ondertekend. Of hierover tussen partijen is gesproken bij het aangaan van de zorgovereenkomst is niet gebleken. Wel is ter zitting (nogmaals) duidelijk geworden dat cliënt welkom is bij de zorgaanbieder en dat het feit dat cliënt onder curatele staat geen bezwaar is voor de aan cliënt te verlenen zorg. De klacht is dan ook ongegrond.

Cliënt wil inzage in de zorguren die aan hem worden besteed omdat hij het idee heeft dat hij minder zorg krijgt dan in het zorgplan is vermeld. De zorgaanbieder wil deze informatie niet verstrekken omdat dit geen beleid is en het bedrijfsinformatie betreft.

Uit de zorgleveringsovereenkomst volgt dat aan cliënt zorg wordt verleend op basis van geïndiceerde zorg via functionele indicaties. Aldus wordt de zorgaanbieder voor de geïndiceerde zorg (in toegekende uren) betaald. Cliënt heeft het recht om te weten hoeveel uren zorg aan hem zijn verleend zodat hij deze kan vergelijken met hetgeen partijen zijn overeengekomen in het zorgplan. De klacht is dan ook gegrond. De commissie zal het verzochte toewijzen.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht met betrekking tot de verlangde urenoverzichten gegrond.

De commissie bepaalt dat de door cliënt verlangde urenoverzichten binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies door de zorgaanbieder aan cliënt dienen te worden verstrekt.

Bovendien dient de zorgaanbieder overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan cliënt te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie wijst het namens cliënt meer of anders verzochte af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg op 3 juli 2017.