Cliënt gaat er onterecht van uit dat een Aziatische ooglidcorrectie wordt uitgevoerd

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 83593/118150

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt heeft bij de zorgaanbieder een Aziatische ooglidcorrectie laten uitvoeren, maar is niet tevreden met het resultaat. Haar oogleden zien er niet zo uit als vooraf beloofd was, terwijl de zorgaanbieder zei dat hij gespecialiseerd was in deze behandeling. De cliënt wil een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is er nooit gezegd dat er een Aziatische ooglidcorrectie zou worden uitgevoerd, maar had de cliënt zich gemeld vanwege andere klachten die door de behandeling verholpen zijn. De Aziatische ooglidcorrectie staat niet op de website of prijslijst van de zorgaanbieder vermeld en wordt nooit door hem uitgevoerd. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt zorgvuldig en op de juiste manier geïnformeerd en behandeld. De commissie oordeelt dat de cliënt, op basis van de foto’s op de website en het feit dat de zorgaanbieder veel Aziatische patiënten behandeld, onterecht de conclusie heeft getrokken dat er een Aziatische ooglidcorrectie zou worden uitgevoerd. De zorgaanbieder heeft de behandeling uitgevoerd zoals vooraf is besproken en het is niet zijn verantwoordelijkheid dat de cliënt een ander resultaat had verwacht. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [woonplaats]

en

Ooglift B.V., gevestigd te Maarssen
(hierna te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 14 december 2021 te Amsterdam.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De cliënt heeft er zitting het standpunt toegelicht. Ter zitting werd de zorgaanbieder vertegenwoordigd door [naam] en [naam] van de [verzekeraar].

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op het tegenvallende resultaat van een door de zorgaanbieder uitgevoerde bovenooglidcorrectie.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt heeft bij de zorgaanbieder een ‘Aziatische ooglidcorrectie’ laten uitvoeren om een zogenaamde ‘dubbel ooglid’ (oogleden met een vouw) te creëren. De zorgaanbieder heeft tijdens de telefonische intake laten weten dat hij daarin gespecialiseerd is. De cliënt is echter niet tevreden met het geleverde resultaat. Inmiddels blijkt namelijk dat de cliënt nog steeds geen dubbele oogleden heeft en dat haar oogleden nog steeds vlak zijn.

De cliënt verzoekt de commissie daarom om schadevergoeding toe te kennen van € 5.617,10. Het gaat om een vergoeding voor de mislukte operatie (€ 875,–), voor een Aziatische ooglidcorrectie bij een andere specialist die wél een dubbel ooglid zal creëren (€ 1.350,–), voor de drie weken die cliënt niet kan werken na de nieuwe ooglidcorrectie (€ 3.339,60) en voor het aan de commissie betaalde klachtgeld (€ 52,50).

Standpunt van de zorgaanbieder
Voor het standpunt van de zorgaanbieder verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt heeft zich bij de zorgaanbieder gemeld vanwege klachten van vermoeidheid en hoofdpijn en omdat zij de hangende huid bij haar ogen niet mooi vond. De zorgaanbieder gaat ervan uit dat de klachten van vermoeidheid en hoofdpijn zijn verdwenen, aangezien daar niet over geklaagd wordt. De zorgaanbieder heeft nooit tegen de cliënt gezegd dat hij een Aziatische dubbele ooglidcorrectie zou uitvoeren. Die behandeling wordt ook niet door de zorgaanbieder aangeboden. De zorgaanbieder biedt alleen een ‘normale’ bovenooglidcorrectie aan. Zo staat de behandeling ook genoemd op de website en in de prijslijst, evenals in de toestemmingsverklaring van de cliënt. Een Aziatische dubbele ooglidcorrectie is nooit met de zorgaanbieder overeengekomen en dit blijkt ook nergens uit. Er is slechts één iemand in Nederland die een Aziatische dubbele ooglidcorrectie uitvoert.

De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt zorgvuldig en op de juiste manier is geïnformeerd en behandeld. Gelet hierop meent de zorgaanbieder dat de klacht van de cliënt ongegrond dient te worden verklaard en dat het verzoek om schadevergoeding dient te worden afgewezen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft de cliënt ter zitting gevraagd waaruit zij heeft afgeleid dat de zorgaanbieder een ‘Aziatische dubbele ooglidcorrectie’ bij haar zou uitvoeren. De cliënt heeft aangegeven dat zij op de website van de zorgaanbieder had gezien dat hij veel ooglidcorrecties bij personen van Aziatische afkomst uitvoerde en dat de zorgaanbieder dit voorafgaand aan de ingreep ook aan de cliënt had bevestigd. Daarnaast zag de cliënt op de website voor- en na foto’s van personen die een duidelijke plooi had gekregen en zij ging ervan uit dat dat bij haar ook zou worden gecreëerd. De zorgaanbieder heeft ter zitting aangegeven dat hij inderdaad veel ooglidcorrecties bij personen van Aziatische afkomst uitvoert maar dat dit niet betekent dat er altijd een dubbel ooglid wordt gecreëerd. Niet elke ooglidcorrectie bij een persoon van Aziatische afkomst levert een dubbel ooglid op, zo gaf de zorgaanbieder aan. De zorgaanbieder verwees naar voor- en na foto’s op zijn website, van personen met een Aziatische afkomst die wél een ooglidcorrectie hadden gekregen maar geen dubbel ooglid.

De commissie is gebleken dat de cliënt uit het feit dat de zorgaanbieder veel ingrepen uitvoert bij personen van Aziatische afkomst, in combinatie met foto’s op de website, heeft afgeleid dat er bij haar een zogenaamd dubbel ooglid zou worden gecreëerd. De commissie is echter van oordeel dat de cliënt die conclusie onterecht heeft getrokken. Het feit dat de zorgaanbieder veelvuldig personen van Aziatische afkomst behandeld, betekent namelijk niet dat de zorgaanbieder een Aziatische dubbele ooglidcorrectie uitvoert. Tussen partijen blijkt niet te zijn gesproken over de wens van een dubbele ooglidcorrectie. Als de cliënt specifiek een dubbele ooglidcorrectie als resultaat had gewild, dan had zij dit van tevoren bij de zorgaanbieder expliciet moeten navragen. De commissie is niet gebleken dat hiervan sprake is geweest. De zorgaanbieder heeft een ooglidcorrectie uitgevoerd, zoals hij dit met de cliënt is overeengekomen. Het is de zorgaanbieder niet aan te rekenen dat de cliënt zich een ander soort ingreep met een ander soort resultaat had voorgesteld.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat het verzoek om schadevergoeding dient te worden afgewezen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en de door de cliënt ingediende financiële vordering wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de zorgaanbieder aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer dr. R.J. van Geest, de heer mr. P.C. de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. N. Sewradj, secretaris, op 14 december 2021.