Bij de schade aan het scherm van de telefoon en een trainingsjas van de cliënt is de zorginstelling niet betrokken geweest. Een WA-verzekering is wettelijk niet verplicht, zodat de zorginstelling die verplichting niet aan haar bewoners kan opleggen

  • Home >>
  • Geestelijke Gezondheidszorg >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Schade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116209

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Klager], verblijvende te [plaats], en Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: de zorginstelling).

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de
Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 3 mei 2018 te Amsterdam. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht. Klager werd bijgestaan door [naam], patiënten vertrouwenspersoon. Namens de zorgaanbieder zijn verschenen [naam] en [naam], manager bedrijfsvoering.

Onderwerp van het geschil

Het onderwerp van het geschil heeft betrekking op schade aan het scherm van de telefoon en een trainingsjas van klager tijdens zijn opname bij de zorginstelling. 

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt als volgt.

Toen klager in de binnentuin liep met zijn telefoon in de hand, kwam hij iemand tegen die hem begroette met een boks. Klager heeft geprobeerd deze boks af te weren, maar daarbij viel zijn telefoon op de grond. Het scherm heeft daarbij een barst opgelopen. De zorginstelling ziet er niet op toe dat iedereen WA-verzekerd is en is zelf ook niet verzekerd voor dit soort ongelukjes, terwijl juist op een plek als deze risico voor schade aan eigendommen bestaat.

Daarnaast is er in het washok van de afdeling een brandgat ontstaan in een trainingsjas. Het washok wordt niet afgesloten. Wel is er de regel dat iedereen zijn eigen was in en uit de wasmachine haalt en niet aan de was van anderen komt. Ook mag er niet worden gerookt in het washok. Toch vond klager zijn was bovenop de wasmachine. Klager zag dat er een brandgat in de trainingsjas zat, die moest zijn ontstaan door een sigaret.

De begeleiding zou beter moeten opletten en de zorginstelling zou beter verzekerd moeten zijn tegen dit soort risico’s.

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Klager heeft bij binnenkomst bij de kliniek geen huisregels ontvangen. Klager ontving alleen een
A4-tje met daarop regels over eten, drinken en roken. Gezien de omgeving mag van de zorginstelling worden verlangd dat zij er bij haar bewoners op aandringt dat zij zich WA laten verzekeren. De zorginstelling is verantwoordelijk voor haar bewoners. 

Klager verlangt een schadevergoeding van € 448,– voor de vervanging van het telefoonscherm (kosten € 269,–) en de aanschafprijs van de trainingsjas (€ 179,–).

Standpunt van de zorginstelling

Voor het standpunt van de zorginstelling verwijst de commissie naar het verweer van de zorginstelling d.d. 16 april 2018.

De zorginstelling heeft geen inmenging in het veroorzaken van de schade aan de telefoon van klager gehad. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is geen wettelijke plicht en kan dus niet verplicht worden gesteld.

Op de afdelingen is het verboden te roken. Roken vindt plaats op de eigen kamer met gesloten deuren of buiten. In het washok wordt er niet gerookt. De schade kan daar niet zijn ontstaan. Wellicht is de schade eerder opgelopen op een plek waar er gerookt mag worden. Klager rookt zelf ook. Als klager zelf tijdens het roken schade heeft veroorzaakt, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Ter zitting heeft de zorginstelling verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

In de huisregels is opgenomen: “Waardevolle voorwerpen kunt u in het kluisje in uw kamer bewaren. Wij raden u desalniettemin aan om geen waardevolle spullen in de kliniek te bewaren. Inforsa is niet verantwoordelijk voor uw goederen, tenzij deze door ons bewaard worden en u daarvan een bewijs van ontvangst kunt overleggen.”
Bij aanvang van de opname is er een gesprek waarin de huisregels worden besproken. Het is niet duidelijk of er ook een kopie van de huisregels wordt verstrekt. De zorgaanbieder is alleen aansprakelijk wanneer zij betrokkenheid heeft gehad bij het ontstaan van de schade.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het door partijen over en weer gestelde overweegt de commissie het volgende.

Ten aanzien van de schade aan het scherm van de telefoon van klager overweegt de commissie dat de zorginstelling geen betrokkenheid heeft gehad bij het schadeveroorzakende feit.
De schade is ontstaan toen een medebewoner van de zorginstelling klager een boks wilde geven. Daarbij is de telefoon uit de hand van klager gevallen en is schade ontstaan aan het scherm. De zorginstelling kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door derden – in dit geval een bewoner van de zorginstelling – wordt veroorzaakt.

Voor de schade aan de trainingsjas geldt hetzelfde. De schade is volgens klager ontstaan in het washok. Iemand heeft de was van klager uit de wasmachine gehaald en op de wasmachine gelegd. Aldaar heeft klager een brandplek op zijn trainingsjas geconstateerd. Wie deze brandplek heeft veroorzaakt, is niet duidelijk geworden. Dat de zorginstelling bij het ontstaan van de schade enige betrokkenheid heeft gehad, is niet komen vast te staan. Ook voor deze schade kan de zorginstelling dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden.

Klager heeft nog aangevoerd dat de zorginstelling ervoor zorg zou moeten dragen dat eenieder die bij de zorginstelling verblijft, WA-verzekerd is of althans daarop zou moeten aandringen. Een
WA-verzekering is echter niet wettelijk verplicht, zodat ook de zorginstelling die verplichting niet aan haar bewoners kan opleggen.

De klachten van klager zijn ongegrond en de verzochte schadevergoeding zal worden afgewezen.

Derhalve beslist de commissie als volgt.

Beslissing

De commissie:

– verklaart de klachten ongegrond;

– wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus beslist op 3 mei 2018 door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.