Benadeling cliënt door sluiting locatie en onjuist verloop interne behandeling van klacht

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Klachtenbehandeling    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: schikking ter zitting   Referentiecode: 173311/182112

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zou worden. Zorgaanbieder erkent op twee punten fouten te hebben gemaakt. Cliënt is ten eerste benadeeld door de sluiting van de locatie door de zorgaanbieder en ten tweede erkent de zorgaanbieder dat de interne behandeling van de klacht van de cliënt niet goed is verlopen. De zorgaanbieder moet € 885,- aan cliënt betalen.

De uitspraak

in het geschil tussen

[Naam], wonende te [woonplaats] (hierna te noemen: de cliënt)

en

Bosman GGz B.V., gevestigd te Amersfoort
(hierna te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen
(verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 november 2022 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. De cliënt is verschenen en werd vergezeld door zijn zus, [naam]. Namens de zorgaanbieder zijn verschenen [naam], medisch directeur van de zorgaanbieder, en [naam], jurist bij de zorgaanbieder. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de zorgplicht van de zorgaanbieder na de sluiting van een locatie in Amersfoort.

Schikking
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan het nemen van een voorbeslissing of aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De zorgaanbieder erkent op twee punten fouten te hebben gemaakt. Allereerst erkent de zorgaanbieder dat de cliënt is benadeeld door de sluiting van de locatie in Amersfoort door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder begrijpt dat dit impact op de cliënt heeft gehad en dat zijn behandeling daardoor vertraging heeft opgelopen. De zorgaanbieder erkent daarnaast dat de interne behandeling van de klacht van de cliënt niet goed is verlopen. Een gesprek met de cliënt was beter geweest en er had eerder op zijn klacht gereageerd moeten worden.

De zorgaanbieder betaalt een bedrag van € 885,– aan de cliënt. De zorgaanbieder zal voorts het klachtengeld van € 52,50 betalen aan de cliënt.

Beslissing
De zorgaanbieder dient een bedrag van in totaal € 937,50 aan de cliënt te betalen (bestaande uit de ter zitting overeengekomen vergoeding van € 885,- en een bedrag van € 52,50 aan klachtengeld).

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zorg Algemeen, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren,
voorzitter, de heer dr. J.W. Stenvers en de heer mr. S. Sierksma, leden, in aanwezigheid van
de heer mr. N. van Gelder, plaatsvervangend secretaris, op 1 november 2022.