Aanbod ondernemer geen reële oplossing voor de ontstane problemen.

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT01-0004

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 augustus 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 589,91. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 september 1998.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Op 24 augustus 1998 kocht de consument een bril met multifocale glazen voor een bedrag van € 589,91 bij de ondernemer. De bril verschafte de consument weinig gebruikscomfort. Met name het leesgedeelte gaf grote problemen. Soms werden geen letters maar strepen waargenomen. Met grote regelmaat bezocht de consument de ondernemer in verband met de problemen, welke zij met de glazen had. Met grote regelmaat betekende een keer in de een tot twee weken. Na twee jaar sukkelen heeft de consument bij een andere opticien een second opinion gevraagd. Deze stelde vast, dat het montuur te klein was voor het soort glazen, dat de consument nodig had. Met deze mededeling heeft de consument zich wederom vervoegd bij de ondernemer. Deze stelde eerst voor om een leesbril aan te meten, welk voorstel door de consument werd afgewezen. Immers de keuze was juist geweest een multifocale bril teneinde het wisselen tussen verschillende brillen te voorkomen. Vervolgens toonde de ondernemer zich bereid voor 30% tegemoet te komen in de kosten van een nieuwe bril. Ook dat voorstel werd door de consument afgewezen.   Naar de opvatting van de consument is de ondernemer aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Zij vordert betaling van € 453,78, zijnde het bedrag waarvoor een andere bril werd aangeschaft welke wel voldoet.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   De ondernemer geeft aan, dat de door “De Kievit Optiek” in december 2000 verrichte meting nagenoeg niet afwijkt van de meetresultaten van de ondernemer in 1998. Daarnaast merkt de ondernemer op, dat het eind zoek is wanneer een consument na anderhalf jaar elders een nieuwe bril koopt en de kosten verhaalt op de ondernemer. Bovendien wijst de ondernemer op het gedane aanbod om te schikken.   Door de ondernemer wordt aangeboden een korting van 30% op een nieuwe bril.   Deskundigenrapport   De sterkte van de door de ondernemer voorgeschreven en geleverde glazen is in augustus 2001 voor veraf rechts + 0,75 dpt en links +0,50 dpt te zwak. De consument was een sterkere correctie gewend. Voor het lezen is zelfs een mindere additie gekozen, terwijl haar werkafstand kort is. Het nog resterende accommodatievermogen zal sinds de aanschaf van de betwiste bril geen belangrijke verandering hebben ondergaan en zal gezien de leeftijd van de consument zeker niet zijn toegenomen. Het leesgedeelte van de door de ondernemer geleverde bril is relatief klein door de kleine verticale glasdiameter, vergeleken met de door ‘De Kievit Optiek’ aangemeten bril. Juist bij een hogere leesadditie, waarvan in casu sprake is, zal de kans op vertekening in de waarneming in de periferie van de multifocale tussenzone in de door de ondernemer gekozen glazen groter zijn dan bij andere glastypen. Het ligt voor de hand, dat de opeenstapeling van genoemde factoren de oorzaak is van de door de consument aangegeven klachten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Een en ander maal heeft de consument pogingen in het werk gesteld om in samenspraak met de ondernemer tot een oplossing van de problemen met de bril te komen. Ook nadat een andere ondernemer een nieuwe oogmeting had gedaan heeft zij de eigen ondernemer tevergeefs in de gelegenheid gesteld met een reële oplossing te komen voor de ontstane problemen. Als zodanig kunnen het aanmeten van een leesbril en het aanbieden van 30% korting op een nieuw aan te meten bril met multifocale glazen niet worden beschouwd. Immers, het staat vast dat de door de ondernemer geleverde bril niet geschikt was voor de consument.   De commissie acht de klacht gegrond voor zover het het aanmeten van een voor de consument niet geschikt montuur met glazen betreft.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden de aangemeten bril met glazen terug te nemen tegen gelijktijdige terugbetaling van het aankoopbedrag van € 453,78 aan de consument, zijnde het bedrag dat zij voor een nieuw montuur met glazen heeft moeten betalen.   Bovendien dient de ondernemer het door klager betaalde klachtengeld van € 45,38 aan deze te vergoeden. Tenslotte dient de ondernemer aan de commissie een bedrag van € 80,– te voldoen aangezien de klacht gegrond is bevonden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek op 28 januari 2002.