ontvankelijk

Klachtenprocedure bij Klachtencommissie staat los van geschillenprocedure bij Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht omdat de cliënt de klacht niet binnen de 12-maanden termijn aan de commissie heeft voorgelegd. Ook omdat de cliënt geen nieuwe feiten en omstandigheden heeft gepresenteerd om aan te nemen dat […]

Lees verder

Cliënt ook ontvankelijk in WMO-klachten

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft meerdere klachten over de zorg en begeleiding die hij van de zorgaanbieder heeft ontvangen en wil deze voorleggen aan de commissie. Na invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kunnen alleen geschillen die betrekking hebben op de zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige Zorg […]

Lees verder

Klaagster is als derde contactpersoon toch belanghebbende van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder de cliënte niet voldoende passende zorg heeft geleverd en dat er te veel insuline is toegediend. Volgens de zorgaanbieder heeft de klaagster de klachten niet binnen de 12-maanden termijn bij de commissie ingediend en is zij daarom niet-ontvankelijk in haar klacht. De klaagster stelt […]

Lees verder

Nabestaande cliënt mag een klacht indienen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster wil inzage in het medisch dossier van haar man, maar de zorgaanbieder weigert dit. De zorgaanbieder vindt het volmacht van de echtgenoot van de klaagster niet rechtsgeldig. De klaagster is het hier niet mee eens en heeft het geschil aan de commissie voorgelegd. De commissie oordeelt dat er […]

Lees verder

Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een mogelijkheid om klachten in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft meerdere malen, via e-mail en telefoon, geprobeerd haar klachten over de behandeling van de zorgaanbieder kenbaar te maken. Omdat de klachtenfunctionaris niet meer werkzaam was, hebben twee medewerkers van de zorgaanbieder die taak overgenomen. De cliënte heeft er geen vertrouwen in dat haar klachten formeel en onafhankelijk […]

Lees verder

Nieuwe vragen over werkwijze commissie verandert onderwerp klacht niet, dus geen nieuwe klacht

Waar gaat de uitspraak over De klager vertegenwoordigt zijn zus, de cliënte, die na een darmoperatie, door artsen van de zorgaanbieder, ernstige klachten heeft. Hij heeft de interne klachtenprocedure van de zorgaanbieder doorlopen, maar is het niet eens met de uitspraak van klachtencommissie en de Raad van Bestuur. Daarnaast stelt de klager dat de klachtencommissie […]

Lees verder