onjuiste/onzorgvuldige uitvoering behandeling

  • Home >>
  • onjuiste/onzorgvuldige uitvoering behandeling

Zorgaanbieder heeft zich voldoende ingespannen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder hoeft de huisarts niet persé schriftelijk te informeren. De zorgaanbieder heeft de cliënt voldoende geprobeerd te ondersteunen nadat de behandelaar was uitgevallen. Volgens de commissie heeft de zorgaanbieder de cliënt niet in de steek gelaten. De cliënt heeft geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen […]

Lees verder

De commissie kan een beschuldiging van een strafbaar feit niet behandelen

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde is de cliënte opzettelijk mishandeld door het verkeerd om aanbrengen van de voet/beenspalken. Volgens de gemachtigde zijn de voet/beenspalken niet zonder kracht verkeerd om te gebruiken. Daarnaast staat op de spalken duidelijk een L voor links en een R voor rechts. De commissie verklaart de gemachtigde niet-ontvankelijk, […]

Lees verder

Klacht niet ingediend door de toenmalige mentor

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat er geen sprake is van een behandelingsovereenkomst tussen klaagster – moeder van de cliënt – en de zorgaanbieder. Het geschil van klaagster komt voort uit een behandelingsovereenkomst die de toenmalige mentor met de zorgaanbieder heeft gesloten, terwijl het hier geen klacht van bedoelde mentor […]

Lees verder

Vergoeding van materiële schade na tekortkoming in de nakoming van de zorgverplichting door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Klaagster is moeder en curator van cliënte. Zij diende  vier klachten in. De interne  klachtencommissie van de zorginstelling heeft de eerste drie klachten gegrond verklaard en de zorgaanbieder heeft deze erkend. Deze klachten gaan over de kwaliteit van de verleende zorg aan de cliënt en de communicatie met klaagster. De […]

Lees verder

Behandeling die de cliënt van de zorgaanbieder heeft ontvangen en de wijze van beëindiging van die behandeling

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is niet ontslagen maar doorverwezen vanwege taalbarrière. Geen sprake van wijziging van de diagnose noch van onheuse bejegening door de zorgaanbieder. Geen verwijtbaar handelen van de zorgaanbieder. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde [naam] advocaat en Stichting GGZ Centraal, gevestigd te Amersfoort, (verder te noemen: […]

Lees verder

Behandeling van cliënt aantal jaren geleden en de nare gevolgen die de cliënt daarvan nog steeds ondervindt. Geen imagoschade door toedoen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Bewaartermijn van dossiers op grond van het dossierbeleid van de zorgaanbieder is vijf jaar na afloop van de zorg. behandeling is meer dan vijf jaar geleden afgerond. Het dossier is inmiddels vernietigd. Gegrondheid van de klacht is daarom niet meer vast te stellen. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], […]

Lees verder

Zorgaanbieder tekort geschoten in begeleiding en ondersteuning van cliënt

Waar gaat de uitspraak over Ook na inschrijving van een opleiding had de begeleiding moeten worden doorgezet. Zo hebben er geen gesprekken met ouders van cliënt plaatsgevonden. Ondersteuning aan cliënt is onvoldoende vorm gegeven. Recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Client], wonende te [woonplaats], en Reinaerde, gevestigd te Utrecht (verder te noemen: […]

Lees verder

Niet nakomen van gemaakte afspraken door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Gedragswetenschapper is afspraken niet nagekomen. Commissie acht het voorstelbaar dat de cliënt leed heeft ondervonden, maar kan niet vaststellen dat de cliënt hierdoor heeft geleden dat sprake is van aantasting in de persoon. Geen toekenning van schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Client], wonende te [woonplaats], en ’s Heerenloo […]

Lees verder

Zorgen over zorg aan zoon

Waar gaat de uitspraak over De zoon van klaagster was cliënt in een behandelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Volgens klaagster was de geleverde zorg onvoldoende, was het pand niet geschikt en is haar tot twee keer toe opgesloten geweest op zijn slaapkamer. De zorgaanbieder wijt […]

Lees verder