2019

Geen fout of nalaten ziekenhuis geconstateerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager gaf het ziekenhuis bij de behandeling van zijn overleden echtgenote onvoldoende voorlichting over de drie behandelopties bij de verstopte darm, waardoor er een verkeerde behandeloptie is uitgevoerd. Volgens de klager kreeg zijn vrouw ook niet de nodige hulp na de na de tweede chemokuur. Dit zou fatale […]

Lees verder

Protocol Antistollingsbeleid niet gevolgd bij ingreep aan voet

Waar gaat de uitspraak over De cliënte onderging een kleine ingreep aan haar linker voet (hamerteen). Er is toen geen tromboseprofylaxe toegediend. Nadien is bij cliënte diep veneuze trombose vastgesteld en er heeft zich een post trombotisch syndroom ontwikkeld. Volgens de commissie heeft het ziekenhuis in dit geval niet gehandeld volgens het Protocol Antistollingsbeleid en […]

Lees verder

Klachtafhandeling door klachtencommissie voldoet wat in redelijkheid van een zorgaanbieder ten aanzien van klachtafhandeling mag worden verwacht

Waar gaat de uitspraak over Klachten van klager hebben betrekking op de afdoening van de klachten door de klachtencommissie. De klachtencommissie is niet gehouden tot het opstellen van een proces-verbaal en tot het beantwoorden van vragen over haar werkwijze en het reglement. Evenmin is er sprake van gebrek aan objectiviteit van de klachtencommissie. Volledige uitspraak […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zich voldoende ingespannen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder hoeft de huisarts niet persé schriftelijk te informeren. De zorgaanbieder heeft de cliënt voldoende geprobeerd te ondersteunen nadat de behandelaar was uitgevallen. Volgens de commissie heeft de zorgaanbieder de cliënt niet in de steek gelaten. De cliënt heeft geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen […]

Lees verder

Handelen van de zorgaanbieder bij en na afloop van een ondergane operatie

Waar gaat de uitspraak over Opeenstapeling van gedragingen aan de zijde van de zorgaanbieder die niet stroken met zorgplicht. Chirurg heeft niet die zorg betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot/hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht en aldus niet binnen de grenzen van de redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Volledige uitspraak In […]

Lees verder

Haarbreuk door kleuring

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer had als professional en deskundige de kleuring zonder de vereiste Olaplex behandeling moeten weigeren. Ook vanwege de niet ondenkbeeldige gevolgen die de ondernemer, gelet op de conditie van het haar, zelf voor ogen had. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Consument], wonende te [plaats] en Kapsalon Ingermo-de, gevestigd te […]

Lees verder

Onvoldoende kwaliteit van zorg geleverd aan sterfbed van patiënt

Waar gaat de uitspraak over Zorgaanbieder heeft erkend tekort zijn geschoten in de uitvoering van de geleverde zorg en heeft toezeggingen gedaan tot verbetering. Zorgaanbieder zal ook melding maken bij Inspectie. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagsters], wonende te [plaats] en Stichting Nusantara Zorg, gevestigd te Ugchelen (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van […]

Lees verder

Geen redelijk belang bij uitspraak van de commissie

Waar gaat de uitspraak over Klaagster heeft procedure niet gewild en interesseert de uitkomst niet. Klaagster heeft geen redelijk belang bij een uitspraak. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [woonplaats], gemachtigde: [naam] en Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn […]

Lees verder
1 2 3 22