2018

Uit de Prisma-analyse zijn geen fouten of nalatigheden in de zorgverlening naar voren gekomen. De communicatie met klaagster, de echtgenoot van de cliënt, had wel beter gekund

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], (nabestaande van [naam echtgenoot]), en Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Lees verder

De medicatiefout is door de zorginstelling erkend. De zorginstelling heeft aangegeven dat voortaan direct contact zal worden gezocht met de betrokken familie om na te gaan of de familie prijs stelt op een gesprek met het management en de betrokken arts. Omdat klaagster reeds in het gelijk is gesteld, heeft zij geen redelijk belang meer heeft bij een uitspraak van de commissie over de medicatiefout

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] (nabestaande van [naam moeder]), gemachtigde: [naam], en Stichting Azora, gevestigd te Terborg, (hierna te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Lees verder

Vanwege de ernstige bedreiging door patiënte van een verpleegkundige, in combinatie met een ernstig incident vanuit een psychotisch toestandsbeeld jaren geleden, was een risicotaxatie noodzakelijk. In dat kader was het zonder toestemming van de cliënt doorsturen van dossiergegevens aan een ketenpartner gerechtvaardigd

In het geschil tussen [Patiënte], wonende te [plaats], en Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

De cliënt patiënt kan geen rechten ontlenen aan de voor de geestelijke gezondheidszorg geldende Treeknorm voor de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de cliënt zorg moet kunnen krijgen. Dat is een streefnorm. De zorgaanbieder heeft de cliënt geïnformeerd dat de streefnorm niet gehaald zou worden. Omdat de zorgaanbieder geen passend aanbod had dat aansluit bij de zorgvraag van de cliënt, heeft de zorgaanbieder de cliënt terugverwezen naar de verwijzer voor een beter passend behandelaanbod

In het geschil tussen [Patiënt], wonende te [plaats], en Stichting Dr. Leo Kannerhuis, gevestigd te Doorwerth, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder

De broer van klager is na opname in het ziekenhuis overleden. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat (een of meer artsen van) het ziekenhuis zich in enig opzicht onvoldoende heeft (hebben) ingespannen of daarbij een fout heeft (hebben) gemaakt

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Reinier de Graaf Groep, gevestigd te Delft, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de stukken die partijen […]

Lees verder

Het eten van druiven door mensen met slikproblemen wordt sterk ontraden, zeker bij mensen met een verstandelijke beperking. Omdat de cliënt al eerder een slikprobleem bij de zorgaanbieder had en de zorgaanbieder bekend was met haar kauwproblemen, had de zorgaanbieder extra alert moeten zijn om de kans op verslikken te voorkomen. Door de cliënt hele druiven te eten te geven is er geen zorg verstrekt die veilig en cliëntgericht was. De ambulancekosten van € 740,79 moeten vergoed worden

In het geschil tussen [Klager], in zijn hoedanigheid van mentor van en bewindvoerder over alle goederen die (zullen) toebehoren aan zijn zus, [naam zus], wonende te [plaats], en Stichting Dichterbij, gevestigd te Gennep, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder […]

Lees verder

De behandeling is op het punt van communicatie, inzage in het medisch dossier en het gebrek aan continuïteit mogelijk niet vlekkeloos verlopen, maar de zorgaanbieder heeft niet onzorgvuldig gehandeld

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder

Behandeling van een bovenarmbreuk. Ook indien de diagnose pseudoartrose eerder was gesteld, was de kopsparende operatie naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk geweest. Wel had het ziekenhuis beter met cliënte moeten communiceren over de minder gunstige situatie van het aangroeien van de botdelen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 15 november […]

Lees verder

De afwijzing door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt door de commissie in dit geval beschouwd als de afhandeling van de klacht door het ziekenhuis. Omdat de cliënt de klacht pas vijf jaar nadien bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, is dat te laat en kan de commissie de klacht niet behandelen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is buiten aanwezigheid van partijen behandeld op 15 november […]

Lees verder
1 2 3 22