2017

De zorgaanbieder heeft zonder toestemming vertrouwelijke informatie verschaft aan de woningcoöperatie, klacht is gegrond. Het is niet vast te stellen of dit in verband staat met het niet toewijzen van de woning.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Dimence, gevestigd te Deventer (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Tot driemaal voldeden de geleverde haarwerken niet; ondernemer tekortgeschoten in de op hem rustende resultaatsverplichting; ontbinding van de overeenkomst

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een door de ondernemer aan de consument te leveren haarwerk, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 1.200,– (waarvan een bedrag van € 526,50 door de consument zelf is […]

Lees verder

Ontharing gezicht met laserbehandeling; huidtype van consument niet geschikt voor lichttherapie; brandwonden in het gezicht; onjuiste en onzorgvuldige behandeling door ondernemer; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 oktober 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde laserbehandeling (ontharing gezicht) waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 318,50. De consument heeft op dezelfde dag van de behandeling haar klacht al voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument […]

Lees verder

Levering van verkeerde baxterrol is zeer waarschijnlijk niet van wezenlijke invloed geweest op gezondheidssituatie en overlijden van de patiënt. Zorgaanbieder kan niet kwalijk worden genomen dat patiënt is overleden.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: klaagster) en Stichting Evean Zorg, gevestigd te Purmerend (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder

Verwijderen tatoeages; de laserbehandeling heeft geleid tot een brandwond die is gaan ontsteken waardoor de consument de schade heeft geleden; immateriële schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde behandeling (verwijderen tatoeages), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 75,–. De consument heeft op 28 juni 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

De in het weefsel aangetroffen cellen had voor plastisch chirurg aanleiding moeten zijn om patiënt hierover te informeren. Twijfels over de duiding van het materiaal en daarmee de vraag of het kwaadaardig was had de patiënt moeten weten zodat zij een weloverwogen beslissing kon nemen. Toekennen van schadevergoeding.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en Xpert Clinic (verder te noemen: de zelfstandige kliniek) Behandeling van het geschil   De consument heeft op 17 mei 2017 de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. Het geschil is ter zitting behandeld op 1 […]

Lees verder

Ontharing met laserbehandeling; ondernemer heeft verwachtingen omtrent een forse haarreductie bij de consument gewekt; ondernemer toerekenbaar is tekortgeschoten en heeft onzorgvuldig gehandeld.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in de periode vanaf augustus 2014 tot ultimo 2015 uitgevoerde laserbehandelingen (ontharing) voor wat betreft de lichaamsonderdelen bovenlip, tepelhof, oksels, bikini groot en onderbenen waarvoor door de consument voor in totaal 8/9 behandelingen € 1.864,75 is betaald. De consument heeft in juni 2015 haar klacht […]

Lees verder

Cliënt heeft haar klacht niet binnen 12 maanden nadat zij haar klacht bij de zorgaanbieder heeft kenbaar gemaakt, bij de commissie ingediend.

In het geschil tussen: Cliënt (verder te noemen: de consument) en de zorgaanbieder gevestigd te Bilthoven. Behandeling van het geschil   De consument heeft op 3 maart 2017 de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen.   De consument en de zorgaanbieder zijn niet voor de […]

Lees verder

Gebrekkige communicatie richting de patiënt, onvoldoende voortvarend gehandeld voor het tweede intakegesprek. Schadevergoeding op zijn plaats.

In het geschil tussen: Cliënt en Antes, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder

Overlijden na medische ingreep, niet gebleken van enig verband tussen het optreden van een herseninfarct volgend op de colonoscopie

In het geschil tussen: Klaagster ter zitting vertegenwoordigd door gemachtigde [broer van klaagster en Stichting Ziekenhuisgroep Twente, gevestigd te Almelo (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder
1 3 4 5 6 7 13