Verpleeghuiszorg

Onvoldoende communicatie over zorgplan en welzijn

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het verwijt van klaagster dat de zorgaanbieder onvoldoende met haar heeft gecommuniceerd over het zorgplan, het welzijn en de mobiliteitsmogelijkheden voor haar moeder en haar moeder zonder overleg medicatie heeft toegediend. De zorgaanbieder herkent zich niet in dit beeld. Naar het oordeel van de commissie is uit het […]

Lees verder

Communicatie en kwaliteit van zorg ondermaats

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verwijt de zorgaanbieder verwaarlozing, onvoldoende en falende zorg en inadequaat medisch handelen met betrekking tot de zorgverlening aan cliënt, waardoor de cliënt schade heeft opgelopen. De zorgaanbieder stelt zich ten volste ingespannen te hebben om de cliënt de best mogelijke zorg te verlenen. Naar het oordeel van de commissie […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld ten aanzien van nagelhygiëne

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de klaagster betreft de hygiënische (nagel)verzorging van haar wijlen moeder. Volgens de zorgaanbieder toonde haar moeder regelmatig verzet bij nagelverzorging, passend bij haar aandoening. Hierdoor konden de nagels niet altijd goed onderhouden worden. Naar het oordeel van de commissie heeft de zorgaanbieder een afweging gemaakt tussen enerzijds […]

Lees verder

Nieuwe bezoekregeling niet onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte verblijft in een verpleeghuis en bevindt zich vaak in de gemeenschappelijke huiskamer. Na de Covid-periode heeft de zorgaanbieder het besluit genomen om geen bezoek meer toe te staan in de huiskamer, zodat prikkels worden gereduceerd waardoor cliënten rustiger gedrag vertonen. Hier is de cliënt het niet mee eens […]

Lees verder

Partijen hebben ter zitting alsnog overeenstemming bereikt. De zorgaanbieder betaalt een vergoeding aan klager

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], in haar hoedanigheid van nabestaande van [cliënte], en Florence, gevestigd te Rijswijk, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

De Wet Langdurige zorg is een voorziening in natura. De verzekerde heeft daarom recht op alle onderdelen van het verblijf in natura en heeft geen recht heeft op compensatie als hij van een onderdeel geen gebruik maakt. De zorgaanbieder heeft uit coulance € 7,– per warme maaltijd als compensatie aangeboden

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] en Woonzorgcentrum Vreedenhoff, gevestigd te Arnhem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 maart 2018 te Utrecht. Partijen zijn […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft klacht over postbezorging en maaltijden goed opgepakt, voor de klacht over het gebrek aan zorgverlening was geen bewijs

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Zuidoostzorg, gevestigd te Drachten (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Geen oorzakelijk verband vast te stellen tussen de ziekenhuisopnames van cliënte en de wijze van het bijhouden van vochtinnamelijsten door de zorgaanbieder, klacht is ongegrond

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door klaagster en Stichting Omring, gevestigd te Hoorn (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder