Privacy

Ondernemer gaf informatie over cliënt door aan hulpverlenende instanties

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat zonder toestemming informatie over het verleden van cliënt is doorgegeven aan verschillende instanties. De zorgaanbieder heeft erkend dat de mededeling over het verleden van cliënt niet had mogen worden gedaan. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder heeft gehandeld zoals van hem verwacht […]

Lees verder

Zorgaanbieder legt claim niet voor aan verzekering

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt erover dat de jurist van de zorgaanbieder zonder toestemming kennis heeft genomen van zijn medisch dossier. Ook is de cliënt het niet eens met de beslissing van de jurist van de zorgaanbieder om de klacht niet voor te leggen aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De zorgaanbieder schrijft in het verweerschrift […]

Lees verder

Ondernemer schond het portret- en privacyrecht van de consument door foto’s als reclame te gebruiken

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de pmu-wenkbrauwen niet op de juiste positie zijn geplaatst. Daarom verzoekt de consument ontbinding van de overeenkomst. Verder verlangt de consument een schadevergoeding, omdat de ondernemer haar portret- en privacyrecht zou hebben geschonden. De ondernemer heeft het beeldmateriaal op verzoek van de consument verwijderd. […]

Lees verder

Inzage in medisch dossier terecht geweigerd door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De broer van klager is onder behandeling geweest van de zorgaanbieder vanwege slokdarmkanker. Klager verlangt inzage in het medisch dossier van zijn broer. De zorgaanbieder heeft laten weten dat het niet is toegestaan om gegevens te delen, omdat gegevens uit het medisch dossier vallen onder het beroepsgeheim. Met de zorgaanbieder […]

Lees verder

Klacht ten dele gegrond: zorgvuldige diagnose en behandeling, maar zorgaanbieder moest overleggen over gegevensdeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over privacyschending, een onjuiste diagnose, een onvoldoende behandeling en onzorgvuldige klachtenbehandeling. De zorgaanbieder is van mening zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben. Ten aanzien van de privacyschending is de commissie van oordeel dat, gelet op de geschreven aanvulling van de cliënt op de machtiging voor het […]

Lees verder

Geen sprake van schending privacy, commissie voor het overige niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak? De cliënt klaagt dat hij werd benaderd door een door hem onbekende behandelaar, terwijl in het intakegesprek was toegezegd dat de behandeling altijd door twee vaste behandelaren zou plaatsvinden. Deze onbekende behandelaar wilde geen BIG-gegevens aan de cliënt verstrekken. Ook klaagt de cliënt over de tolk die de zorgaanbieder voor de […]

Lees verder

Een verwijsbrief met persoonsgegevens en medische gegevens van cliënte is ongewenst doorgestuurd aan een derde. De zorgaanbieder heeft dit erkend, meermalen excuses aangeboden en cliënte op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen. De commissie stelt vast dat er tussen partijen feitelijk geen geschil meer is, zodat de klacht ongegrond is

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Psycho-trauma Expertise Centrum B.V., gevestigd te Leusden, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de stukken die partijen […]

Lees verder