Ontvankelijkheid

Klaagster heeft geen geldige reden om klacht buiten termijn in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De ouders van klaagster waren woonachtig bij de zorgaanbieder. Het geschil ziet op het handelen van de zorgaanbieder en vooral op de wijze waarop klaagster is uitgesloten van informatie over haar ouders. De zorgaanbieder doet een beroep op niet-ontvankelijkheid, omdat klaagster niet tijdig haar klacht bij de commissie heeft ingediend. […]

Lees verder

Cliënt geen verwijt te maken niet doorlopen interne klachtenprocedure. Zorgaanbieder niet verwijtbaar gehandeld, klacht ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een behandelingsovereenkomst met het VIP-team van de zorgaanbieder, maar voelt zich steeds onder druk gezet en zich daardoor in haar rechten als patiënt geschaad. Hierover heeft de cliënt haar beklag gedaan bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder verzoekt de commissie de cliënt niet-ontvankelijk te verklaren, omdat zij niet […]

Lees verder

Commissie ziet geen reden in om zich nogmaals over het geschil te buigen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie heeft eerder uitspraak gedaan in het geschil tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie verklaarde de klacht van cliënt toen ongegrond. Cliënt stelt nu dat er gegevens bekend zijn geworden die de situatie veranderen en de klacht wel […]

Lees verder

Namens klaagster is door de gemachtigde geen klachtenprocedure bij de zorgaanbieder gestart; commissie kan geen inhoudelijke beoordeling geven

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar klachten over de medische behandeling van haar inmiddels overleden echtgenoot en de weigering om het medisch dossier toegezonden te krijgen. Klaagster heeft niet binnen de termijn van twaalf maanden na afhandeling van de claim haar klacht aan de commissie voorgelegd en de klachtenprocedure met […]

Lees verder

Verslag op verzoek van cliënte vernietigd; commissie kan klacht niet inhoudelijk beoordelen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder, door toedoen van de cliënte, in de onmogelijkheid is gebracht om de juistheid van de klachten van cliënte te toetsen en over zijn handelwijze transparant verantwoording af te leggen, nu vaststaat dat de bedoelde vernietiging op verzoek van de cliënte heeft plaatsgevonden. […]

Lees verder

Te laat indienen van geschil bij commissie. Niet verschoonbaar, advocaat had op geschilprocedure moeten wijzen.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat in eerste instantie over de vraag of cliënte ontvankelijk is in haar klacht of dat zij het geschil te laat heeft ingediend bij de commissie. De zorgaanbieder stelt zich op het standpunt dat de cliënte niet ontvankelijk is in haar klacht, omdat zij die niet binnen twaalf […]

Lees verder

Klager overschrijdt termijn indiening bij de commissie; niet ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder heeft geleverd aan de broer van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder dat zijn broer ondanks ernstige klachten en zorgen niet naar het ziekenhuis werd gestuurd en vervolgens is overleden. De zorgaanbieder beroept zich op het feit dat de klager […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde zorgvuldig en stuurde informatie tijdig door

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was onder behandeling bij de zorgaanbieder. Cliënt is van mening dat de operatie niet goed is uitgevoerd door de zorgaanbieder. Ook vordert cliënt een schadevergoeding. Tijdens de zitting bracht cliënt een aanvullende klacht in, maar deze is niet door de commissie behandeld. Cliënt had de klacht eerder dan […]

Lees verder

Zorgaanbieder beëindigde zorgverlening zonder waarschuwing

Waar gaat de uitspraak over? Cliënten zijn het niet eens met de zorgindicatie die is afgegeven door de zorgaanbieder. Op een gegeven moment is de zorg door de zorgaanbieder beëindigd. Cliënten zijn het niet eens met de handelwijze van de zorgaanbieder. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt door de commissie afgewezen. De commissie is van oordeel […]

Lees verder