Klachtenbehandeling

Communicatie over tijdstip behandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft geen dotterbehandeling gekregen op de daarvoor afgesproken dag. Volgens de cliënt hebben autochtone patiënten voorrang gekregen. Ook zou de zorgaanbieder een dotterbehandeling bij een ander ziekenhuis hebben geblokkeerd, zijn klacht niet in behandeling hebben genomen en heeft de zorgaanbieder geweigerd informatie te verstrekken. Volgens de zorgaanbieder was […]

Lees verder

Geen onzorgvuldig handelen in verslavingskliniek

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over kwaliteit van de behandeling door de zorgaanbieder in een verslavingskliniek. De zorgaanbieder herkent zich niet in de twaalf klachten van de cliënt. De commissie vat de twaalf klachtonderdelen samen in vier onderwerpen: intake, zorgverlening tijdens opname, nazorg en klachtenprocedure en administratieve organisatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Klacht ten dele gegrond: zorgvuldige diagnose en behandeling, maar zorgaanbieder moest overleggen over gegevensdeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over privacyschending, een onjuiste diagnose, een onvoldoende behandeling en onzorgvuldige klachtenbehandeling. De zorgaanbieder is van mening zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben. Ten aanzien van de privacyschending is de commissie van oordeel dat, gelet op de geschreven aanvulling van de cliënt op de machtiging voor het […]

Lees verder

Sprake van een calamiteit: zorgaanbieder moet medisch dossier overleggen aan familie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van de zoon van klager voor de familie, de nazorg aan de familie, het handelen van de klachtenfunctionaris, de behandeling door de calamiteitencommissie en het verstrekken van het volledig medische dossier. Volgens de zorgaanbieder is de commissie onbevoegd om te oordelen over […]

Lees verder

Klacht over gooien met tuinstoel naar cliënt ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat het gooien van een tuinstoel naar zijn zoon, de cliënt, door een zorgmedewerker heeft geleid tot een ernstige hoofdwond. Ook ontbrak er volgens klager adequate nazorg na het incident en medische expertise in de klachtencommissie bij behandeling van de klacht over het incident. Zorgaanbieder stelt dat cliënt […]

Lees verder

Klacht over termijnoverschrijding klachtenbehandeling gegrond, klachten over zorgverlening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is niet tevreden over het handelen van de zorgaanbieder en heeft hier meerdere klachten over. De klachten gaan over het voorschrijven van medicatie, onzorgvuldig handelen bij het doorverwijzen naar het ziekenhuis, niet doorverwijzen voor onderzoek bij verdenking van longontsteking, niet afzeggen van gelande afspraak voor metabole screening en het […]

Lees verder

Benadeling cliënt door sluiting locatie en onjuist verloop interne behandeling van klacht

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zou worden. Zorgaanbieder erkent op twee punten fouten te hebben gemaakt. Cliënt is ten eerste benadeeld door de sluiting van de locatie door de zorgaanbieder en ten tweede erkent de zorgaanbieder dat de interne […]

Lees verder