Informatie

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Arts mocht informatie niet zonder expliciete toestemming verstrekken aan andere arts

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de behandelend arts gevoelige en persoonlijke informatie heeft verstrekt aan de kinderarts van het ziekenhuis. Dit berust op een fout, aangezien haar zoon ten tijde van de informatieverstrekking al ontslagen was uit het ziekenhuis. De informatie had dus nooit gedeeld mogen worden, aldus cliënte. Zij verzoekt […]

Lees verder

Cliënt klaagt over inzage medisch dossier, toestemmingsformulier delen ROM-gegevens en niet-nakoming informatieplicht AVG

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat hij geen inzage krijgt in zijn medisch dossier, dat hij een toestemmingsformulier voor het delen van ROM-gegevens verplicht moet ondertekenen en dat hij niet juist is geïnformeerd over het gebruik van zijn persoonsgegevens en het privacyreglement. Volgens de zorgaanbieder is er niet geweigerd om inzage te […]

Lees verder

Klaagster klaagt over informatieverstrekking en nazorg na liesoperatie

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de door de zorgaanbieder verrichte liesoperatie. De informatieverstrekking voorafgaand en na de operatie was onvoldoende. Ook was de overdracht aan de thuiszorg erg gebrekkig. Daarnaast is de wond van de klaagster ontstoken, waarvoor zij meerdere keren naar het ziekenhuis moest gaan. De zorgaanbieder geeft aan dat […]

Lees verder

De cliënt is door het ziekenhuis niet goed voorgelicht over de risico’s die aan de behandeling met bleomycine injecties kleven, maar vanwege een eerdere behandeling in het buitenland was de cliënt van de risico’s wel op de hoogte. De behandeling is conform het protocol uitgevoerd

In het geschil tussen   [Cliënt], wonende te [plaats], en Academisch Ziekenhuis behorende bij de openbare universiteit Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder

Klager verlangt antwoord te krijgen op zijn vragen over het overlijden van zijn zus tijdens een opname in het ziekenhuis. De klacht is ongegrond omdat klager geen expliciete toestemming van de partner van zijn zus heeft verkregen voor inzage in het medisch dossier

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn overleden zus, [naam], en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft te lang gewacht met het geven van inzicht in de in- en uitgaven over 2017 met betrekking tot het voedingsbudget van cliënt

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Dimence Groep, gevestigd te Deventer (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

De cliënt is voor zijn oogziekte behandeld met het geneesmiddel Avastin. Het ziekenhuis heeft de cliënt daarover voldoende geïnformeerd. Cliënt had uit die informatie op moeten maken dat hij bij klachten met het ziekenhuis contact moest opnemen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Tjongerschans B.V., gevestigd te Heerenveen, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Beide partijen hebben ter […]

Lees verder