Diagnose

Klachten over behandeling en bejegening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Door een verkeerde diagnose heeft de cliënt onnodig geleden. De cliënt verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig handelen op 14 en 16 november 2021, onheuse bejegening en onvoldoende informatieverstrekking. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt zorgvuldig en volgens protocol behandeld en bejegend. Verder is de cliënt niet-ontvankelijk in de klachten over de […]

Lees verder

Geen onzorgvuldigheid bij behandeling huidkanker

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het volgens cliënt vroegtijdig overlijden van zijn moeder doordat de zorgaanbieder fouten heeft gemaakt bij de huidkankerbehandeling van zijn moeder. De zorgaanbieder is van mening dat het overlijden van de moeder van de cliënt niet het directe gevolg is van een tekortkoming in het zorgproces. Naar het oordeel […]

Lees verder

Gezien complexe situatie cliënt was behandeling door basisarts niet voldoende

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder een verkeerde diagnose bij hem heeft gesteld en verkeerde medicatie heeft voorgeschreven. Volgens de zorgaanbieder was de cliënt moeilijk in te stellen op een optimale combinatie van medicatie. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling uitgevoerd door een basisarts, maar had gezien […]

Lees verder

Klacht ten dele gegrond: zorgvuldige diagnose en behandeling, maar zorgaanbieder moest overleggen over gegevensdeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over privacyschending, een onjuiste diagnose, een onvoldoende behandeling en onzorgvuldige klachtenbehandeling. De zorgaanbieder is van mening zorgvuldig en naar behoren gehandeld te hebben. Ten aanzien van de privacyschending is de commissie van oordeel dat, gelet op de geschreven aanvulling van de cliënt op de machtiging voor het […]

Lees verder

Voor het vervangen van een heup door een heupprothese moet niet lichtvaardig worden overgegaan.

Waar gaat de uitspraak over? Twee jaar lang is een versleten onbehandeld gelaten. Deze diagnose is gemist. Er was sprake van een beeld van geringe degeneratieve afwijkingen, of slijtage zonder gewrichtsspleet versmalling van de heup, op jonge leeftijd. Deze bevonden zich niet in een eindstadium. Gelet hierop, en gelet op de jonge leeftijd van cliënt, […]

Lees verder

Geen verkeerde diagnose door neuroloog

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte was onder behandeling van de zorgaanbieder voor haar hoofdpijnklachten. Volgens de cliënte is de diagnose van chronische migraine te laat gesteld. De zorgaanbieder is van mening dat haar niets valt te verwijten. Het onderzoek is zorgvuldig en uitgebreid verricht en een voldoende basis voor de diagnose van spierspanningshoofdpijn. […]

Lees verder

Klaagster klaagt over onjuiste diagnosestelling door crisisdienst van zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt dat de zorgaanbieder een onjuiste diagnose heeft opgenomen in haar medisch dossier. Een medewerker van de crisisdienst van de zorgaanbieder heeft een onaangekondigd bezoek afgelegd bij de klaagster thuis, waarbij ze, zo stelt de klaagster, met borderline is gediagnosticeerd. De zorgaanbieder geeft aan dat klaagster een gevaar […]

Lees verder

Door het stellen van de diagnose “lichte zwakzinnigheid” is niet onzorgvuldig door de zorgaanbieder gehandeld. Wel had de cliënt daarover eerder geïnformeerd kunnen worden

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting GGZ Breburg groep, gevestigd te Tilburg, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van […]

Lees verder