Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang

De Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang behandelt geschillen tussen gemeenten over de toepassing van het woonplaatsbeginsel in het kader van de jeugdwet (vrijwillig en gedwongen kader) en de landelijke toegankelijkheid Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ook zorgaanbieders kunnen een geschil aanhangig maken.

Welke geschillen behandelt de Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang?

De commissie behandelt geschillen tussen gemeenten onderling en zorgaanbieders en gemeenten over:
  • de toepassing van het woonplaatsbeginsel jeugd zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet alsmede volgens de afspraken in het Convenant implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet;
  • de toepassing van het beginsel van landelijke toegankelijkheid voor Beschermd Wonen op grond van de Wmo 2015, artikel 1.2.1 sub b alsmede volgens de afspraken in het Convenant landelijke toegankelijkheid Beschermd Wonen en daarbij behorende handreiking en beleidsregels landelijke toegang Beschermd Wonen en nadere toelichting bij de handreiking (tot aan invoering van wet woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen);
  • de toepassing van het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (wanneer deze wet van kracht wordt);
  • de toepassing van het beginsel van landelijke toegankelijkheid voor opvang op grond van de Wmo 2015, artikel 1.21 sub c alsmede volgens de afspraken in het Convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en daarbij behorende werkinstructie.

Welke geschillen behandelt de Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang niet?

  • Geschillen die al bij de rechter aanhangig zijn gemaakt of geschillen over de inhoud waarvan de rechter al een uitspraak heeft gedaan.
  • Geschillen tussen zorgaanbieders onderling.
  • Geschillen op het gebied van de inkoop van zorg, zoals omschreven in de Jeugdwet en in de Wmo 2015. U kunt voor deze geschillen terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo. (deze link leidt naar de pagina over
    Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo)
  • Geschillen die betrekking hebben op de toepassing van standaarden i-JW en i-Wmo 2015 respectievelijk de Normen voor Opdrachtgeverschap. U kunt voor deze geschillen terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo.

Eerst samen naar een oplossing zoeken 

U kunt alleen een geschil bij de Geschillencommissie indienen als u aantoonbaar contact met de wederpartij over het geschil heeft gezocht om te zoeken naar een minnelijke schikking. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een adviseur van het Ketenbureau I Sociaal Domein (indien van toepassing in overeenstemming met de werkinstructie landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang’. Lukt dit niet dan kunt u besluiten om uw geschil in te dienen bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang.

Kosten

Aan de behandeling van een geschil zijn geen behandelkosten verbonden.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang (deze link brengt u naar het jaarverslag van de commissie Psychische en Pedagogische Zorg). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Meer informatie