Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo

De Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo behandelt geschillen tussen partijen op het gebied van de inkoop van zorg, zoals omschreven in de Jeugdwet en in de Wmo 2015, alsmede geschillen die betrekking hebben op de toepassing van standaarden i-JW en i-Wmo 2015 respectievelijk de Normen voor Opdrachtgeverschap.

Welke geschillen behandelt de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo?

De commissie behandelt geschillen tussen:
 • zorgaanbieders en gemeenten
 • gemeenten onderling
 • zorgaanbieders onderling
 • zorgaanbieders en de VNG
Geschillen tussen zorgaanbieders en (een) gemeente(n) of tussen zorgaanbieders onderling:
 •  de totstandkoming of inhoud van één of meer (concept)inkoopdocumenten en overeenkomsten of de uitvoering van één of meer overeenkomsten betreffende
  - jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming zoals opgenomen in de Jeugdwet
  - alle ondersteuning zoals omschreven in de Wmo 2015
 • de toepassing van standaarden iJW en iWmo;
 • rijksregelingen die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen gemeente(n) en aanbieder(s) in de hoedanigheid van opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer.
Geschillen tussen gemeenten onderling:
 • de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) Beschermd Wonen of de NvO Jeugd
 • de toepassing van de afspraken zoals neergelegd in Draaiboek ‘Continuïteit jeugdhulp’, als onderdeel van het Convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’.
Geschillen tussen gemeenten onderling of tussen zorgaanbieders en (een) gemeente(n):
 • de toepassing van De Norm van Opdrachtgeverschap (NvO) Beschermd Wonen of de NvO Jeugd.
Geschillen tussen zorgaanbieders en de VNG:
 • voortkomend uit incidentele en tijdelijke, bestaande en toekomstige regelingen vanuit het rijk die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen gemeente(n) of de VNG en aanbieder(s) in de hoedanigheid van opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer;
 • over de totstandkoming en uitvoering van landelijke raamovereenkomsten Wmo 2015 en Jeugdwet in het kader van het Landelijke Transitiearrangement.

Welke geschillen behandelt de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo niet?

 • Geschillen die al bij de rechter aanhangig zijn gemaakt of geschillen over de inhoud waarvan de rechter al een uitspraak heeft gedaan.
 • Geschillen over (voorlopige) gunningsbeslissingen als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012.
 • Geschillen over de toepassing van het Woonplaatsbeginsel jeugd, Wmo 2015 of Beschermd Wonen. U kunt voor deze geschillen terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang (via deze link komt u op een pagina waar u meer informatie verkrijgt).
 • Geschillen over de toepassing van het beginsel van Landelijke toegankelijkheid voor Beschermd Wonen en Opvang. U kunt voor deze geschillen terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Woonplaatsbeginsel en toegang.
 • Geschillen waarvoor de Commissie van Aanbestedingsexperts (deze link leidt naar de website van Commissie van Aanbestedingsexperts) bevoegd is (hier zijn enkele uitzonderingen op). 

Eerst samen naar een oplossing zoeken 

U kunt alleen een geschil bij de Geschillencommissie indienen als u aantoonbaar contact met de wederpartij over het geschil heeft gezocht om te zoeken naar een minnelijke schikking. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een adviseur van het Ketenbureau I Sociaal Domein (indien van toepassing in overeenstemming met het Draaiboek ‘Continuïteit Jeugdhulp’. Lukt dit niet dan kunt u besluiten om uw geschil in te dienen bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo (deze link brengt u naar het jaarverslag van de commissie Psychische en Pedagogische Zorg). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

Aan de behandeling van een geschil zijn behandelkosten verbonden. Voor gemeenten en zorgaanbieders die lid zijn van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ of Valente gelden gereduceerde tarieven.

Meer informatie