De commissie kan bij uitzondering besluiten geschillen waarvoor de Commissie van Aanbestedingsexperts bevoegd is, toch in behandeling te nemen. Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden:

  • de partijen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen het geschil aan de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdzorg en Wmo voor te leggen en;
  • het betreft een inkoopgeschil dat tijdens de precontractuele fase van een aanbestedingstraject aanhangig wordt gemaakt en;
  • de aanbestedende gemeente heeft bepaald dat het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo leidt tot opschorting van de inkoopprocedure tot er een uitspraak is gedaan door de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo.
  • Indien de Geschillencommissie Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo een deskundigenonderzoek noodzakelijk acht, dienen de kosten daarvan door de partijen op eerste verzoek te worden voldaan.
x